sklep: 12 411 22 33
serwis: 12 411 49 45

Polityka Prywatności i RODO


Niniejsza Polityka Prywatności powstała w oparciu o przepisyRozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie RODO) w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych. Jednocześnie uchylono dyrektywę 95/46/WE.

 

§ 1 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Sklep Motoryzacyjny "AUTO-WIRNIK" Tomasz Maćkowski z siedzibą w Krakowie, Wieniawskiego 63, 31-436 Kraków posiadająca numer  NIP: 9451794739 oraz Regon: 351408290, zwanej dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą pocztową na powyższy adres, drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 124112233 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  e-sklep@autowirnik.pl

 

§ 2 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych właściwego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres  e-sklep@autowirnik.pl.

 

§ 3 RODZAJ, CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHORAZ OKRES ICH PRZECHOWYWANIA

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Klientów sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.autowirnik.pl nazywanego dalej: SKLEP INTERNETOWY oraz poprzez przesyłanie do Administratora wszelkiej korespondencji na adres pocztowy oraz skrzynki mailowej e-sklep@autowirnik.pl.
   

 2. Dane osobowe Klientów są gromadzone i przetwarzane w następujących celach:

 1. Rejestracja konta w sklepie internetowym (podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta – art. nr 6 ust.1 lit.b rozporządzenia RODO);

 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym (podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży – art. nr 6 ust.1 lit.b rozporządzenia RODO);

 3. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna – art. nr 6 ust.1 lit.f rozporządzenia RODO), obejmująca:

 •     ustalanie, dochodzenie i egzekucję roszczeń oraz obronę przed roszczeniami,
 •     tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora dotyczące produktów;
 •     zapewnianie bezpieczeństwa sieci i informacji,
 1. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (podstawa prawna – art. nr 6 ust.1 lit.c rozporządzenia RODO), obejmujących m.in.:

 • obowiązki z tytułu rękojmi za wady,
 • obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości,
 • przechowywanie danych w celu rozliczenia płatności i innych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
 
 1. Rejestracja konta w sklepie internetowym wymaga podania następujących informacji:

 • adres e-mail;
 • dane adresowe;
 • numer NIP (dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);
 • telefon kontaktowy;
     
    1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym wymaga podania następujących informacji:

    • adres e-mail,
    • dane adresowe,
    • numer NIP (dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);
    • telefon kontaktowy.
    • określenie dokumentu zakupu (paragon/faktura);
         
        1. Skorzystanie z formularza do kontaktu wymaga podania następujących informacji:

        • imię i nazwisko osoby kontaktującej się,
        • adres e-mail.
           
         1. Dane osobowe Klientów przechowywane są, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, przez następujący czas:         Podstawa prawna

         Okres przechowywania

            Zgoda 

         (art. nr 6 ust.1 lit.a rozporządzenia RODO)

         • do momentu wycofania zgody,

         • a po wycofaniu zgody do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu działań Administratora podjętych na jej podstawie oraz ustania odpowiedzialności Administratora z tytułu obowiązku rozliczania i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji

            Wykonanie umowy 

         (art. nr 6 ust.1 lit.b rozporządzenia RODO)

         • przez czas niezbędny do wykonania umowy,

         • a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń

            Realizacja prawnie uzasadnionych interesów (art. nr 6 ust.1 lit.f rozporządzenia RODO):

         • ustalanie, dochodzenie i egzekucja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami

         • do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu)

         • tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujące w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów

         • do czasu wykonania umowy, a następnie nie dłużej niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub działań Administratora związanych z umową

         • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji

         • przez cały okres przechowywania danych

         • marketing bezpośredni

         • przez okres trwania umowy

            Wykonanie obowiązków prawnych (art. nr 6 ust.1 lit.c rozporządzenia RODO):

         • obowiązki z tytułu rękojmi za wady

         • przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi

         • obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości

         • do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i o rachunkowości

         • przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczania i innych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych

         • przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu

          

         1. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (np. realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym lub dokonania rejestracji konta Klienta).

          

         § 4 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

         1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom, w szczególności:

         • pracownikom i współpracownikom Administratora, których dostęp do danych Klienta jest niezbędny w celu wykonywania zobowiązań lub działań Administratora na rzecz Klienta,
         • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych,
         • podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
         • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
         • podmiotom obsługującym płatności elektroniczne, np. PayU, PayPal.
              
             1. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

              

             § 5 MECHANIZM COOKIES

             1. Administrator stosuje niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej sklep internetowy jako UŻYTKOWNIK w oparciu o które gromadzone są informacje pozwalające w szczególności na identyfikację urządzenia końcowego Użytkownika, jego numer IP i stosowaną przez Użytkownika przeglądarkę (tzw. cookies).
               

             2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów sklepu internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
               

             3. Użytkownik może dostosować ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby wyłączyć automatyczną instalację cookies, uniemożliwić ich stosowanie lub usunąć je ze swojego urządzenia końcowego. Poniżej znajduje się zestawienie obejmujące sposób zmiany ustawień w zakresie stosowania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

                  
                 1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

                 • cookies sesyjne – po zakończeniu sesji przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia.
                 • cookies trwałe – są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.

                          Zarówno mechanizm cookies sesyjnych, jak i mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
                   
                  1. Administrator wykorzystuje cookies własne w szczególności w celu uwierzytelnienia Klienta w sklepie internetowym i zapewnienia sesji (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi logować się na każdej podstronie sklepu internetowego.
                    

                  2. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrze m.in. w następujących celach:

                  • zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics,
                  • popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisów społecznościowych;

                   

                  § 6 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

                  1. Klientom sklepu internetowego przysługują następujące prawa:

                   1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,

                   2. prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych,

                   3. prawo usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

                   4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

                   5. prawo do przeniesienia danych osobowych,

                   6. prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ),

                   7. prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

                   8. prawo do sprzeciwu wobec:

                    • przetwarzania przez Administratora danych Klienta na potrzeby marketingowe,

                    • przetwarzania przez Administratora danych Klienta do celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta.

                  ​​​​
                  ​​​​​Wsytuacji, gdy sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Administratornie będzie posiadał innej podstawy prawnej przetwarzania danychosobowych Klienta, dane te zostaną usunięte wobec przetwarzania, codo którego Klient wniósł sprzeciw.

                  1. Zakres każdego z uprawnień określonych powyżej oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności rozporządzenia RODO.
                    

                  2. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
                    

                  3. Klient może skorzystać z przysługujących mu uprawnień, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

                   

                  § 7 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

                  1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych Klientów przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.

                   

                   
                  §8 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

                  1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
                  2. Aktualna wersja Polityki Prywatności znajdować się będzie na niniejszej podstronie.